Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Illinois Prairie Path Winter 24" x 30" oil on canvas